MBLight logo

…az optimális fény forrása

+36-1-631-6039
info@mblight.hu

MBLight logo

…az optimális fény forrása

+36-1-631-6039
info@mblight.hu

MBLight logo

…az optimális fény forrása

Adatkezelési tájékoztató

 

Előszó:

Mancza Péter és Badó Zsolt az MB-Light Kft. ügyvezetői nyilatkozunk, hogy adatkezelőként tiszteletben tartjuk mindazon személyek magánszféráját, akik számunkra személyes adatot adnak át és elkötelezettek vagyunk ezek védelmében.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom.

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé tesszük az adatfeldolgozás egész útját, vagyis Önnek joga van tudni, hol, mikor, milyen célra kerül felhasználásra és kezelésre a személyes adata, illetve adatai.

A főtevékenységünk:

7112 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A kereskedelmi és a szolgáltatási tevékenységünk során, jogi és természetes személyeknek is végzünk tevékenységet. A működésünk során megkapott adatok nem különleges (szenzitív) adatoknak minősülnek, ezért az adatkezelés során csak hozzájárulására lesz szükségünk, mely hozzájárulást megtehet e-mailben, postai úton vagy az erre a célra létrehozott Adat lapon. Ezek megküldésével, vagy aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja az ott feltüntetett adatok kezeléséhez.

A szolgáltatás igénybevétele kiskorúak esetén: a 16. életévet be nem töltött kiskorú érintett esetében nem nyújtunk kiszolgálást.

Az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.mblight.hu oldalon.

Az MB-Light Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítést küld az érintettek számára.

Személyes adatok fogalma, melyek általános tájékoztatást szolgálnak

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, telefonszám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adatok fogalma, melyek általános tájékoztatást szolgálnak

Azonosítható faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat. Továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, a bűnügyi személyes adat, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, valamint a genetikai adatok.

Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

Biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Az Adatkezelő adatai:

Név: MB-Light Kft.

Székhely cím: 1032 Budapest, Bécsi út 116/A.

Adószáma: 13571133-2-41

Cégjegyzék száma: 01-09-862188

Telefon: +36-1-631-6039

Weblap: www.mblight.hu

E-mail: info@mblight.hu

A fenti e-mail címen történő levelezés megtörténtét és adatait az adatkezelési tájékoztató leírásának megfelelően kezelem.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton, e-mailen a fent megjelölt címekre és névre elküldheti. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül elküldjük az Ön által kért címre, vagy e-mail címre.

Adatfeldolgozás történik: webtárhely szolgáltató, honlap üzemeltető, elektronikus levelező rendszerszolgáltató, könyvelési szolgáltató, szállítmányozási szolgáltató, beszállító szolgáltatók, Magyar Posta.

Külföldi adattovábbítás: az MB-Light Kft. részéről nem történik külföldre adattovábbítás.

Adatkezelési célok

Az MB-Light Kft. kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatásokat természetes személyként igénybe vevőinek, egyéni vállalkozóknak mint természetes személyeknek – szerződéses és nem szerződéses jogviszony keretében a jogi személyek és a munkavállalóinak, mint természetes személyeknek a személyes adatait jogi, számviteli, szerződéses és törvényi kötelezettség, minőségi szolgáltatás teljesítése, referencia és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeli.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

• Szerződés teljesítése. Ilyen lehet a munkáltatói szerződés, de egy vásárlás és a megrendelés is.

• Jogi kötelezettség teljesítése. Ilyen lehet a számviteli törvény (mennyi ideig tartjuk meg a számlákat) vagy más magyarországi rendelkezés (ptk).

• Hozzájárulás alapján. Ilyen lehet az az adat alany, aki valamikor, valamilyen bizonyítható módon hozzájárult az adatkezeléshez.

• Jogos érdek alapján. A vállalkozás azonosít valamilyen jogos érdeket (azaz a vállalkozás érdekét), amit mérlegelés után erősebbnek ítél az adat alany érdekeinél. Ilyen lehet például a megrendelő oldalán a jogi személy megbízottja, vagy megbízottjai aki/akik megrendelést adnak le a kiszolgálás vagy a szolgáltatás érdekében.

a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki.

b) Közvetlenül magánszemély, vagy jogi személyen keresztül közvetetten telefonszámára, kereszt- és vezetéknévre, címre, lakcímre, e-mail címre, foglalkozásra, időpont egyeztetés és ügyfélkapcsolat céljából van szükség.

c., Referencia hozzájárulás esetén, cégnév, céglogó, tevékenység megjelölés, éves értékesítési érték és érintetti vélemény kerülhet felhasználásra.

Az adatkezelés időtartama és módja

Időtartama:

A számlákat számviteli, szerződéses és jogi kötelezettségek miatt, legalább nyolc évig megőrizzük.

Személyes adatait (telefonszám, kereszt- és vezetéknév, cím, lakcím, e-mail cím, foglalkozás) a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tároljuk.
Törlési kérését a kérés beékezésétől számított legkésőbb 30 napon belül törljük.

Módja:

Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatokat belépési jelszóval védett számítógépen tárolunk. A tárolásra a számítógépet, mint közvetítő eszközt is használjuk.

Az MB-Light Kft. weboldalán ( www.mblight.hu) a „Cookie-k (Sütik)”-ről az az alábbi tájékoztatást adjuk.

A sütik feladata:

    1. információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

    1. megkönnyítik a weboldal használatát;

    1. minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a rendszer a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az MB-Light Kft. www.mblight.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Google cégünk a Google Analytics és a weboldalunk statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) rendelkezhet az adatairól (hozzájárulás, szerződéskötés, tiltakozás, törlés)

b) tájékoztatást kaphat személyes adatai kezeléséről, (GDPR: a hozzáférés joga)

c) személyes adatainak helyesbítését kérheti

d) adatkezelői intézkedést kérhet (1 + 2 hónap az intézkedésre),

e) szükség esetén jogorvoslattal élhet.

Az érintett hozzáférési joga:

GDPR 15. cikk (1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes.

Azonban költségtérítés állapítható meg vagy a kérés teljesítése megtagadható, ha a tájékoztatási igény „egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó”.

Amennyiben az érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

Költség elszámolásnak alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj, ezen felül a válasz oldalankénti nyomtatás költsége és az esetleg felmerülő postai díj.

Az elutasítás megalapozottságának bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Törléshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező (kifejezett) hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket –annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés manuális és digitálisan archivált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható –kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.; Tel.: 06 1 391 1400; Fax: 06 1 391 1410)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Bírósági jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint eredményes tiltakozás esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A törvényszék jár el, soron kívül.

Fő szabályként az alperes lakóhelye (székhelye) adja az illetékességet, de az érintett otthon is perelhet.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

Az eljárás lezárása: a bíróság elutasítja a keresetet vagy – 3 napon belüli – törlésre kötelez.

Kártérítési sérelemdíj

Kár, kártérítés, személyiségi jogi sérelem, sérelemdíj.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Szabályozási keretek

Az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendszere és a GDPR.

Egyéb Tájékoztatás

Az MB-Light Kft. által üzemeltetett a www.mblight.hu weboldalon keresztül elérhető tájékoztatások kizárólag termék információk, szolgáltatások bemutatása érdekében működnek, ezek az információk használhatók termékek, szolgáltatások beazonosítására, keresésére, kiválasztására. A weboldalról rendelést nem fogadunk, regisztrációt, kapcsolatfelvételt és ajánlatkérést a weboldalon keresztül fogadunk, miután Ön elfogadta jelen Adatkezelési
Tájékoztatót.